In Memory

Thomas Edward Steele

Thomas Edward Steele

May 10, 1952 - April 2, 1982

Burial:  Memorial Oaks Cemetery, Houston, TX